उत्पादन

चित्रित उत्पादन

बस्तु संख्या। उत्पाद नाम मानक क्यास नम्बर
1 ग्लाइसिन USP / EP / FCCA / AJI -56-40०-
2 L-Lysine HCL USP / EP / FCCA / AJI 657-27-2
3 L-Threonine USP / EP / FCCA / AJI -19२-१-19-
4 L-Tryptophan USP / EP / FCCA / AJI -2 73-२२-
5 L-Phenylalanine USP / EP / FCCA / AJI -63-91१-२
6 L-Valine USP / EP / FCCA / AJI -18२-१-18-
7 L-Leucine USP / EP / FCCA / AJI 61-90-5
8 L-Isoleucine USP / EP / FCCA / AJI -3 73--3२-
9 L-Methionine USP / EP / FCCA / AJI -63-68-3-
10 DL-Methionine USP / EP / FCCA / AJI -5 -5 -1१-8